NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ LÀM GIẢM CƯƠNG DƯƠNG


Tr?m c?m

Não là vùng nh?y kích thích tình d?c thu?ng b? b? sót. S? kích thích tình d?c b?t d?u ? não và ho?t d?ng theo chi?u di xu?ng c?a nó. Tr?m c?m có th? làm m?t h?ng thú và có th? dua d?n r?i lo?n cuong duong. Tr? trêu thay, nhi?u thu?c du?c s? d?ng d? di?u tr? tr?m c?m cung có th? ?c ch? s? hung ph?n tình d?c và làm cho duong v?t tr? nên khó khan hon d? t?o ra s? cuong c?ng.  

d

Ru?u
Có th? b?n nghi u?ng 1 vài ly d? có tinh th?n s?ng khoái nhung quá ph?n khích có th? làm cho b?n khó khan hon trong vi?c quan h?. S? d?ng nhi?u ru?u có th? ?nh hu?ng d?n s? cuong duong nhung các tác d?ng này thu?ng t?m th?i. Tin t?t d?p là u?ng ru?u m?c d? trung bình-1 hay 2 ly hàng ngày có th? mang l?i các l?i ích cho s?c kh?e nhu gi?m nguy co b?nh tim m?ch. Và các nguy co v? tim m?ch thì cung gi?ng v?i các nguy co r?i lo?n cuong duong. 
s

Thu?c
Nh?ng th? trong t? thu?c c?a b?n cung có th? tác d?ng d?n kh? nang ho?t d?ng tình d?c. 1 danh sách dài các thu?c ph? bi?n có th? gây r?i lo?n cuong duong g?m m?t s? thu?c ch?ng tang huy?t áp, thu?c gi?m dau và thu?c ch?ng tr?m c?m. 1 s? thu?c gây nghi?n nhu amphetamines, cocaine và c?n sa cung có th? gây r?i lo?n tình d?c ? nam gi?i.  

q

Cang th?ng (Stress)
Th?t không d? chút nào d? có tinh th?n tho?i mái khi b?n quá t?i v? trách nhi?m công vi?c ? co quan và ? nhà. Stress có th? gây t?n thuong d?n các ph?n khác nhau c?a co th? b?n k? c? duong v?t. Gi?i quy?t stress b?ng cách thay d?i l?i s?ng s? giúp b?n kh?e và thu giãn nhu t?p luy?n th? d?c thu?ng xuyên, ng? d? gi?c và tìm ki?m s? giúp d? khi thích h?p.
 
qw

Gi?n d?
Gi?n d? có th? làm cho máu d?n ? m?t, do dó không d?n du?c m?t noi mà b?n c?n khi b?n mu?n quan h? tình d?c. Dù con gi?n d? dó nh?m vào b?n tình cúa b?n hay không thì th?t không d? d? c?m th?y lãng m?n khi b?n tr? nên gi?n d?. Con gi?n d? không bi?u l? hay bi?u l? không thích h?p có th? tác d?ng d?n kh? nang tình d?c c?a b?n.

ds

Lo âu
Vi?c b?n lo l?ng r?ng b?n không th? làm tình, nó có th? làm cho b?n khó khan hon ch? d? làm di?u dó. Nh?ng m?i lo âu khác trong cu?c s?ng c?a b?n cung có th? xu?t hi?n ngay trong phòng ng? và t?t c? lo âu dó có th? làm cho b?n s? hãi và lãng tránh nh?ng c? ch? thân m?t, di?u này có th? tang lên thành 1 chu k? n?ng n? và gây cho b?n 1 s? cang th?ng l?n v? d?i s?ng tình d?c và m?i quan h?.

 
as

Tr? nên m?p lên khi d?n tu?i trung niên

Béo phì có th? gây tác d?ng d?n kh? nang tình d?c, béo phì ? nam gi?i làm gi?m s?n xu?t testosterone-m?t hormon nam dóng vai trò quan tr?ng trong ham mu?n tình d?c và t?o ra s? cuong. Quá cân cung liên quan d?n tang huy?t áp và c?ng d?ng m?ch và di?u này có th? làm gi?m lu?ng máu d?n duong v?t.

ada

Hình ?nh b?n thân
Khi b?n không thích cái mà b?n nhìn th?y trong guong, thì c? d? dàng cho r?ng b?n tình c?a mình cung s? không thích cái dó. Cái nhìn v? b?n thân tiêu c?c có th? làm cho b?n không ch? lo âu v? di?n m?o mình nhu th? nào mà còn lo âu v? kh? nang làm tình c?a b?n. Ði?u dó có th? ?nh hu?ng d?n d?i s?ng tình d?c c?a b?n

 
adsw

Gi?m ham mu?n

Gi?m ham mu?n không gi?ng nhu r?i lo?n cuong nhung có cùng 1 s? y?u t? mà dua d?n ki?m hãm s? cuong, làm gi?m h?ng thú v? tình d?c. Ít quí tr?ng b?n thân, cang th?ng, lo âu và 1 s? thu?c có th? làm gi?m ho?t d?ng tình d?c.

 
sds

S?c kh?e c?a b?n

Nhi?u v?n d? v? s?c kh?e khác nhau có th? tác d?ng d?n th?n kinh, co hay lu?ng máu c?n d? cuong duong. Ðái tháo du?ng, tang huy?t áp, c?ng d?ng m?ch t?n thuong t?y s?ng và b?nh da xo c?ng có th? gây r?i lo?n cuong. Ph?u thu?t d? di?u tr? ti?n li?t tuy?n hay các v?n d? c?a bàng quang cung có th? ?nh hu?ng d?n th?n kinh và m?ch máu ki?m soát s? cuong.

 
adad

Cách d? gi?i quy?t v?n d? cuong duong

Có th? b?n s? b?i r?i khi nói chuy?n v?i bác si v? d?i s?ng tình d?c c?a b?n nhung dó là cách t?t nh?t d? du?c di?u tr? và quay tr? l?i chuy?n chan g?i v?i b?n tình. Bác si có th? tìm ra nguyên nhân và có th? dua ra các can thi?p v? l?i s?ng nhu b? thu?c lá hay gi?m cân. S? ch?n l?a di?u tr? khác là thu?c, hormon và thi?t b? hút giúp t?o s? cuong hay s? hu?ng d?n cho b?n.

Theo Bs. Ðoàn Th? Trâm
Ngu?n: thuocsuckhoe.netTIN TỨC Y KHOA
LIÊN KẾT WEB
LIÊN HỆ
lienhe

Tư vấn qua Messenger

Tư vấn qua Zalo

My status

HOTLINE : (028) 3775 18 28

THỐNG KÊ
  • Số lượt : 258524

  • Trang chủ| Giới thiệu| Dịch vụ| Đại lý| Tuyển dụng| Fanpage| Liên hệ| Đăng ký
    (0) sản phẩm