10 CÂU HỎI VỀ VÔ SINH

Y học hiện đại mang lại cho chúng ta những kết quả kì diệu ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên, không phải lúc nào hy vọng cung thành hiện thực. Hãy cùng các chuyên gia tìm hiểu về căn bệnh này.

1. Có bao nhiêu cặp bị vô sinh?

 

Theo ước tính có khoảng từ 4 - 5% các cặp vợ chồng không có con trong suốt cuộc đời. Tại Pháp, tỉ lệ này không tăng từ 2 thế kỉ trở lại đây.

 

Tuy nhiên, người ta có cảm tưởng rằng tỉ lệ vô sinh ngày càng tăng vì số lượng các cặp vợ chồng tới khám bác sĩ về vấn đề vô sinh ngày càng thường xuyên và sớm. Có khoảng 20 - 25% các cặp vợ chồng người Pháp đến khám bác sĩ về vấn đề này.

 

2. Bao lâu thì cần di khám bác sĩ?

 

Theo các chuyên gia, tình trạng vô sinh được hiểu là: một cặp vợ chồng quan hệ thường xuyên, không sử dụng biện pháp tránh thai nào, chua có con trong vòng 2 nam được gọi là vô sinh.

 

Thời hạn này nghe có vẻ là quá dài nhưng các chuyên gia giải thích rằng tỉ lệ thụ thai ngẫu nhiên chỉ đạt từ 15 - 25% trong chu kỳ rụng trứng của người phụ nữ có quan hệ tình dục thường xuyên. Vì thế chỉ 60% các c?p v? ch?ng mu?n có con có th? d?t du?c m?c dích trong 6 tháng, 80% trong 1 nam và 90% trong 18 tháng.

 

Tuy nhiên, th?i gian nên d?n khám bác s? còn ph? thu?c vào tu?i c?a ch? em, s?c kh?e c?a c? 2 v? ch?ng.

 

3. Nguyên nhân do ngu?i ch?ng chi?m bao nhiêu ph?n tram?

 

Cách dây vài th?p k?, ngu?i ta v?n cho r?ng chuy?n không có con hoàn toàn do ngu?i v?. Tuy nhiên y h?c hi?n d?i ch?ng minh nguyên nhân d?n t? phía các ông ch?ng không ph?i ít, trong nh?ng nam g?n dây dang tang lên rõ r?t. Ngày nay, theo u?c tính nguyên nhân do các ông ch?ng chi?m 50%.

 

4. Nguyên nhân gây vô sinh ? nam gi?i?

 

Có r?t nhi?u nguyên nhân d?n d?n tình tr?ng vô sinh ? nam gi?i. Trong m?t s? tru?ng h?p, b?nh vô sinh do b?nh ? b? ph?n sinh d?c nam ho?c do giãn tinh m?ch tinh hoàn.

 

S? khác là do tinh trùng b? bi?n ch?t (?nh hu?ng c?a các b?nh viêm nhi?m t? tru?c dó nhu quai b?; thay d?i hoocmon ho?c do bi?n d?i b?t thu?ng c?a gen).

 

Tuy nhiên, có t?i 30 - 40% các tru?ng h?p vô sinh không phát hi?n du?c nguyên nhân.

 

5. Làm th? nào d? phát hi?n?

 

Cho d?n nay, xét nghi?m tinh trùng là phuong pháp du?c s? d?ng thu?ng xuyên d? phát hi?n b?nh vô sinh ? nam gi?i. Thi?u lu?ng tinh trùng, tinh trùng bi?n d?ng, tinh trùng ho?t d?ng y?u là nh?ng d?u hi?u c?a b?nh vô sinh ? nam gi?i.

 

Trong m?t s? tru?ng h?p, bác s? cung có th? dùng bi?n pháp sinh thi?t tinh hoàn d? pháp hi?n b?nh vô sinh ? nam.

 

6. Phuong pháp phân tích tinh trùng là gì?

 

Phuong pháp phân tích tinh trùng có nghia là phân tích m?t lu?ng tinh trùng du?c l?y khi ngu?i dàn ông xu?t tinh sau 3 ngày “nh?n”. Quá trình này s? du?c l?p l?i 1 tháng sau dó d? kh?ng d?nh l?i k?t qu? vì vi?c s?n xu?t tinh trùng có th? bi?n d?ng trong m?t th?i gian ng?n.

 

Tinh d?ch bình thu?ng ch?a 20 - 200 tri?u tinh trùng/ml, trong dó 80% ho?t d?ng và kh?i lu?ng tinh d?ch vào kho?ng 2 - 5ml.

 

7. Gi?i pháp di?u tr? vô sinh ? nam gi?i?

 

Bi?n pháp di?u tr? vô sinh ? nam gi?i ph? thu?c vào nguyên nhân gây b?nh. Ph?u thu?t có th? du?c áp d?ng cho nh?ng d?ng mày râu mu?n có con sau khi dã c?t ?ng d?n tinh ho?c b? giãn tinh m?ch. Ð?i v?i nh?ng ngu?i có tinh trùng d? thu?ng, kh? nang có con r?t ít, c?n ph?i nh? d?n s? tr? giúp y h?c m?i có th? có con.

 

8. S? lu?ng nam gi?i vô sinh dang có chi?u hu?ng gi?m?

 

Trên th?c t?, s? lu?ng nam gi?i vô sinh dang tang. Có r?t nhi?u nguyên nhân d? gi?i thích hi?n tu?ng này: ô nhi?m môi tru?ng, stress,...

 

9. Sinh ho?t tình d?c liên quan v?i b?nh vô sinh?

 

Trong da s? các tru?ng h?p, cu?c s?ng chan g?i v? ch?ng không liên quan t?i b?nh vô sinh. Tuy nhiên, d? tang kh? nang có con, các c?p v? ch?ng nên tính ngày r?ng tr?ng (gi?a chu k?).  Quan h? vào nh?ng ngày này s? làm tang kh? nang th? thai.

 

10. Kh? nang sinh con c?a dàn ông có gi?p h?n?

 

R?t khó d? tr? l?i chính xác câu h?i này. Ðàn ông không có giai do?n nào nhu th?i k? ti?n mãn kinh ? n? gi?i và kh? nang s?n xu?t tinh trùng c?a h? không bao gi? ng?ng trong su?t cu?c d?i. Tuy nhiên, các nhà khoa h?c kh?ng d?nh kh? nang sinh con c?a nam gi?i gi?m theo tu?i. M?c dù v?y, dàn ông v?n có th? có con dù dã ? tu?i

80.

 

Theo suckhoesinhsan.vn

TIN TỨC Y KHOA
LIÊN KẾT WEB
LIÊN HỆ
lienhe

Tư vấn qua Messenger

Tư vấn qua Zalo

My status

HOTLINE : (028) 3775 18 28

THỐNG KÊ
  • 2 khách online
  • Số lượt : 273756

  • Trang chủ| Giới thiệu| Dịch vụ| Đại lý| Tuyển dụng| Fanpage| Liên hệ| Đăng ký
    (0) sản phẩm