TÁC DỤNG PHỤ CỦA THUỐC

Ð?nh nghia: là ph?n ?ng ho?c ph?n x? c?a di?u tr? có thêm ngoài tác d?ng mong mu?n c?a thu?c. Ðây không ph?i là tác d?ng d?c tính do dùng thu?c quá li?u mà ch? có tác d?ng th? phát c?a m?t li?u bình thu?ng.

Tác d?ng ph? có th? x?y ra n?u tác d?ng mong mu?n ti?p t?c quá gi?i h?n di?u tr?. Ví d? ch?y máu do di?u tr? dùng thu?c ch?ng dông máu.

Ngoài ra, tác d?ng ph? còn hoàn toàn không liên h? gì v?i m?c dích c?a di?u tr?, nhu tri?u ch?ng choáng váng do dùng thu?c histamin trong trong di?u tr? b?nh viêm mui d? ?ng. Tuy nhiên, tác d?ng ph? trong m?t hoàn c?nh này có th? là m?t tác d?ng mong mu?n trong hoàn c?nh khác  (tác d?ng gây ng? c?a thu?c histamin dùng d? an th?n).

Phân lo?i
- Tác d?ng ph? lo?i 1: là tác d?ng ph? dã du?c bi?t tru?c và có ? h?u h?t m?i b?nh nhân dùng lo?i thu?c dó.

- Tác d?ng ph? lo?i 2: ch? x?y ra ? m?t thi?u s? ngu?i và thu?ng không doán tru?c du?c cho d?n khi bác si phát hi?n có s? liên h? gi?a m?t lo?i thu?c và ph?n ?ng d?c bi?t d?i v?i lo?i thu?c này.
- Tác d?ng lo?i 3: có th? do b?nh di truy?n (nhu thi?u m?t men d?c hi?u thu?ng làm m?t tác d?ng c?a thu?c (do d? ?ng).
- Tác d?ng ph? lo?i 4: thu?ng bi?u hi?n: phát ban, sung m?t, vàng da. Khi có xu?t hi?n các tri?u ch?ng này c?n ngung dùng thu?c.

Tác d?ng ph? c?a m?t s? thu?c thông thu?ng

Ngoài tác d?ng ch?a b?nh, thu?c có th? gây ra cho ngu?i dùng m?t s? tác d?ng ph? không mong mu?n, n?u tác d?ng ph? mà n?ng thì c?n ngung thu?c ho?c d?i thu?c.

 

Nhóm thu?c

Tên thu?c

Tác d?ng ph?

Tê, mê

procain (novocain clohydrat)

m?n c?m: ban d?, ng?a, s?t, h? huy?t áp

Gi?m dau, ch?ng viêm

aspirin

kích thích niêm m?c d? d?y, gây c?m giác d?y b?ng. Ngu?i m?n c?m: con co th?t ph? qu?n. không dùng cho ngu?i d? m?n c?m. Gi?m ti?t s?a, không dùng cho ngu?i dang cho con bú. D? ch?y máu 

 

Paracetamol

t?n thuong gan n?u dùng quá li?u kéo dài, không dùng cho ngu?i suy gan, th?n.

Gi?m dau

atropin

khô mi?ng

Gi?m dau, gây ng?

morphin, pethidin, thu?c ch?a opi

suy hô h?p, bu?n nôn, táo bón

Ch?ng d? ?ng

prometazin

bu?n ng?, khô mi?ng, chóng m?t, không dùng cho ngu?i suy gan n?ng.

Ch?ng d?ng kinh

gardenal(phenobarbital)

bu?n ng?, lú l?n, suy hô h?p, gi?m huy?t áp. Không dùng cho ngu?i b?nh gan

Thu?c giun

levamisol

dau b?ng, bu?n nôn, nh?c d?u

piperazin

r?i lo?n tiêu hoá, nh?c d?u, chóng m?t, bu?n nôn, m?n ng?a. Không dùng cho ngu?i d?ng kinh, b?nh gan, th?n, th?n kinh.

Thu?c giun

tetra chorur etylen (didaken)

chóng m?t, bu?n nôn, t?n thuong gan. Không dùng cho ngu?i suy gan, th?n, m?t nu?c, suy nhu?c, tr? em du?i 16 tu?i

Ch?ng amib (l?)

metronidazol

bu?n nôn, dau b?ng, nh?c d?u, m?n ng?a. Không dùng cho ngu?i có thai.

Ch?ng nhi?m khu?n

penixilin

d? ?ng, choáng ph?n v?

ampixilin

d? ?ng, r?i lo?n tiêu hoá

cloramphenicol

?c ch? tu? xuong gây thi?u máu, gi?m b?ch c?u, h?i ch?ng xám, bu?n nôn...

streptomycin

t?n thuong thính giác, thi?u máu, d? ?ng

tetraxyclin

bu?n nôn, chán an, t?n thuong gan, vàng rang. không dùng cho tr? em du?i 8 tu?i, ph? n? có thai.

sulfamid

t?n thuong th?n, d? ?ng n?ng, thi?u máu

Thu?c ch?ng s?t rét

cloroquin

r?i lo?n tiêu hoá, nh?c d?u, ng?a ,thi?u máu

quinin

chóng m?t, nh?c d?u, bu?n nôn, ng?a, r?i lo?n th? giác

Các thu?c tác d?ng lên th?n kinh trung uong

adrenalin

m?ch nhanh hay lo?n, khó th?

codein

bu?n nôn, táo bón, bu?n ng?

ephedrin

m?ch nhanh ,m?t ng?

diazepam

bu?n ng?, th?t di?u, suy hô h?p, h? huy?t áp

theophylin

bu?n nôn, ?a ch?y, nh?c d?u

Các thu?c khác

 

 

 

 

furosemid

m?n ng?a, h? kali huy?t, gi?m ti?u c?u

magiê sulfat

?a ch?y, tang magiê huy?t

reserpin và cao ba g?c

m?t m?i ng?t mui

Viên tránh thai

progestatif nhu norgestrel levonorgestrel...

bu?n nôn, tang cân, nh?c d?u...

TIN TỨC Y KHOA
LIÊN KẾT WEB
LIÊN HỆ
lienhe

Tư vấn qua Messenger

Tư vấn qua Zalo

My status

HOTLINE : (028) 3775 18 28

THỐNG KÊ
  • 1 khách online
  • Số lượt : 271815

  • Trang chủ| Giới thiệu| Dịch vụ| Đại lý| Tuyển dụng| Fanpage| Liên hệ| Đăng ký
    (0) sản phẩm