VÔ SINH NAM NGÀY CÀNG TĂNG

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tiêu chuẩn bình thường về mật độ tinh trùng trong tinh dịch của nam giới trước đây là trên 60 triệu/ml nhưng đến nay đã giảm xuống còn trên 20 triệu/ml.

M?t kh?o sát g?n dây t?i Khoa Hi?m mu?n - B?nh vi?n (BV) T? Du TP.HCM cho th?y có d?n trên 70% ngu?i ch?ng d?n khám có tinh d?ch d? du?i m?c bình thu?ng nhu tinh trùng ít, y?u ho?c d? d?ng và không có tinh trùng.

Hi?m mu?n do nam hi?n nay chi?m kho?ng 40% nguyên nhân, n?u tính c? nh?ng tru?ng h?p hi?m mu?n do c? v? l?n ch?ng thì nguyên nhân t? ngu?i ch?ng ch?u trách nhi?m trong hon 50% tru?ng h?p hi?m mu?n.

Ðu?ng di xu?ng c?a tinh d?ch d?

Bác si H? M?nh Tu?ng, Tru?ng Khoa Hi?m mu?n BV T? Du kh?ng d?nh tình tr?ng vô sinh ? nam gi?i ngày càng gia tang trên toàn c?u. Th?ng kê m?i nh?t t?i Khoa Hi?m mu?n BV T? Du cho th?y trong 15.000 tru?ng h?p thì có d?n 10.000 tru?ng h?p vô sinh nam. Nh?ng nghiên c?u trên th? gi?i ghi nh?n m?t s? y?u t? liên quan d?n các r?i lo?n ch?c nang c?a tinh trùng nhu b?t thu?ng v? s? lu?ng, d? di d?ng và hình d?ng tinh trùng không ?n d?nh...

Ghi nh?n b?t ng? nh?t là s? lu?ng tinh trùng c?a nam gi?i dang ngày càng gi?m d?n. C? th?, m?t nghiên c?u ? Ðan M?ch cho th?y trong 50 nam qua, s? lu?ng tinh trùng ? nam gi?i dã gi?m 42%. Còn các kh?o sát c?a chuyên gia Anh ghi nh?n s? lu?ng tinh trùng c?a dàn ông Anh hi?n dang gi?m kho?ng 2% m?i nam.

Theo nh?ng d? báo không l?c quan, ch? s? g?i là “bình thu?ng” có nguy co s? ti?p t?c gi?m. Các con s? và xu hu?ng trên qu? th?t là dáng báo d?ng vì di?u này không ch? ?nh hu?ng d?n kh? nang sinh s?n c?a nam gi?i mà còn ?nh hu?ng d?n cu?c s?ng chung c?a m?i ngu?i.

Nhi?u y?u t? de d?a nam gi?i

? nh?ng tru?ng h?p vô sinh nam du?c di?u tr? t?i BV T? Du, bác si Nguy?n Châu Mai Phuong thu?c Khoa Hi?m mu?n ghi nh?n trong nh?ng b?t thu?ng v? ch?t lu?ng tinh trùng, nhi?u nh?t là thi?u nang tinh trùng. Thi?u nang tinh trùng là tình tr?ng suy gi?m v? s? lu?ng, d? di d?ng ho?c t? l? hình d?ng bình thu?ng c?a tinh trùng. Còn nh?ng tru?ng h?p không có tinh trùng chi?m kho?ng 5%.

Theo bác si H? M?nh Tu?ng, có nhi?u y?u t? gây gi?m ch?t lu?ng và c? s? lu?ng “tinh binh” ? nam gi?i nhu u?ng ru?u bia, hút thu?c lá, nh?ng b?nh lây truy?n qua du?ng tình d?c, ma túy, béo phì, s? d?ng kháng sinh tràn lan không dúng ch? d?nh. Bên c?nh dó, nh?ng thói quen sinh ho?t làm tang nhi?t d? ? tinh hoàn cung d?n d?n h?u qu? gi?m s?n xu?t tinh trùng nhu m?c d? ch?t, ng?i nhi?u trên xe hay do làm vi?c van phòng, t?m b?n nu?c nóng...

Ngoài ra, cu?c s?ng công nghi?p cung có nhi?u y?u t? gây ?nh hu?ng d?n kh? nang sinh s?n c?a phái m?nh nhu khí th?i công nghi?p, thu?c tr? sâu, khói xe, thu?c kích thích tang tr?ng trong v?t nuôi, ch?t b?o qu?n dóng h?p, sóng t? tru?ng, sóng di?n tho?i di d?ng, sóng ang-ten, stress trong d?i s?ng hi?n d?i... Ch? d? dinh du?ng nhi?u d?u m? và vi?c ít v?n d?ng cung làm gi?m ch?t “nam tính” vì s? làm tang kh?i m? trong co th? mà mô m? chính là noi tích t? nh?ng d?c ch?t làm suy y?u nh?ng “tinh binh”.

Theo NH?T PHUONG - Ngu?i lao d?ng

TIN TỨC Y KHOA
LIÊN KẾT WEB
LIÊN HỆ
lienhe

Tư vấn qua Messenger

Tư vấn qua Zalo

My status

HOTLINE : (028) 3775 18 28

THỐNG KÊ
  • Số lượt : 218388

  • Trang chủ| Giới thiệu| Dịch vụ| Đại lý| Tuyển dụng| Fanpage| Liên hệ| Đăng ký
    (0) sản phẩm