Sóng siêu cao tần có thể dẫn đến vô sinh nam

Kết quả gây “chấn động” này do 5 sinh viên Trần Quang Huy, Hoàng Đức Chinh, Phạm Bảo Nghĩa, Nguyễn Trung Tiến và Trần Quang Tiến Long của Học viện Quân y nghiên cứu trong vòng 2 năm.

Không còn nghi ng? gì n?a, sóng siêu cao t?n có th? là tác nhân gây ra s? suy nhu?c th?n kinh, m?t m?i, gi?m huy?t áp, trí nh?, r?i lo?n nh?p tim, trao d?i Na+, K+ và ?nh hu?ng d?n b? máy di truy?n”.

Sinh viên Tr?n Quang Huy, l?p Dân y 1A H?c vi?n Quân y, cùng 4 ngu?i b?n dã kh?ng d?nh nhu v?y sau 2 nam mi?t mài th?c hi?n d? tài nghiên c?u “?nh hu?ng c?a sóng siêu cao t?n và tham dò c?a ch? ph?m Azolla Microphyla d?n s? lu?ng và ch?t lu?ng tinh trùng”.

Chu?t không sinh s?n du?c n?u... b? chi?u sóng

Theo Quang Huy, s? di sóng siêu cao t?n (sóng radar, vi sóng, sóng di?n tho?i di d?ng) có ?nh hu?ng d?n s?c kh?e, s? lu?ng tinh trùng và ch?t lu?ng tinh trùng vì bu?c sóng cao, t?n s? m?nh và môi tru?ng nóng ?m. Ý ki?n này dã du?c ki?m d?nh su?t 1 nam qua v?i 30 con chu?t b?ch d?c.

 

7 l?i khuyên cho ngu?i s? d?ng di?n tho?i di d?ng

1. Không dùng di?n tho?i di d?ng khi có di?n tho?i có dây.

2. Dùng di?n tho?i thông thu?ng b?t c? lúc nào có th?.

3. Dùng trang b? ph? d? kh?i áp vào tai.

4. Nói trên di?n tho?i di d?ng càng ng?n càng t?t.

5. Dùng di?n tho?i di d?ng có ang ten ? ngoài máy, d? xa d?u và não b?.

6. Mang máy di?n tho?i trong túi xách ch? d?ng b? trong túi áo, túi qu?n.

7. Gi?i h?n s? d?ng di?n tho?i di d?ng ? thi?u niên du?i 16 tu?i vì tu?i này b? ?nh hu?ng nhi?u hon so v?i nh?ng ngu?i tru?ng thành.

(Theo bác si Nguy?n Ý Ð?c, dang trên t?p chí Khoa h?c và Ð?i s?ng) 

30 con chu?t này du?c ki?m tra b? ph?n sinh s?n bình thu?ng, s?c kh?e t?t, du?c cham sóc và hu?ng ch? d? dinh du?ng nhu nhau... Nhung khi cho 15 con trong s? dó chi?u b?c x? siêu cao t?n b?ng máy Microrada-KTM-250, có bu?c sóng 12,6 cm, t?n s? 2.450 MHz, m?t d? dòng công su?t t?i di?m chi?u 10-12 W/cm2 v?i th?i gian là 2 gi?/ ngày, trong 4 tu?n thì dã có s? khác nhau gi?a chúng.

Khi do s? lu?ng tinh trùng, nh?ng con chu?t này ch? còn 15-19 tri?u/ml, bình thu?ng là 63-71 tri?u/ml. M?t khác, ch?t lu?ng tinh trùng cung b? h?y ho?i, s? tinh trùng chuy?n d?ng ch?m lên d?n 27% (bình thu?ng ch? là 11%), chuy?n d?ng nhanh ch? còn 22%, so v?i bình thu?ng là 37%-38%. Cùng th?i gian nuôi, nh?ng chu?t b? chi?u sóng cho c?p dôi v?i chu?t cái không có k?t qu? gì, còn chu?t bình thu?ng dã sinh 7 - 8 con.

Sóng siêu cao t?n h?y ho?i các t? bào dòng tinh

Không ch? th?c nghi?m trên chu?t, nhóm nghiên c?u còn tìm hi?u trên 142 ngu?i nam tu?i t? 23-25, làm vi?c trong các tr?m radar v?i th?i gian t? 1-3 nam. K?t qu? xét nghi?m tinh d?ch d? cho 142 ngu?i này thì 75 ngu?i có s? lu?ng và ch?t lu?ng tinh trùng gi?m rõ r?t.

Kh?o sát t?i nhi?u dài phát sóng radar, có khi công su?t b?c x? sóng cao t?n lên d?n 2.000 mcW/cm2, trong th?i lu?ng 7,5 gi?/ngày thì nh?ng ngu?i làm vi?c trong môi tru?ng này b? ?nh hu?ng nghiêm tr?ng d?n b? máy di truy?n. Nh?ng ngu?i này có s? lu?ng tinh trùng do du?c ch? n?m ? m?c 32,33 - 47,86 tri?u/ml, trong khi ngu?i bình thu?ng ph?i là 136 - 154 tri?u/ml. Còn s? tinh trùng ch?t, không di d?ng quá cao, t? 45% - 61%; ngu?i bình thu?ng ch? ? m?c 15%-25%.

Nguyên nhân c?a s? gi?m ch?t lu?ng, s? lu?ng tinh trùng này vì sóng siêu cao t?n h?y ho?i các t? bào dòng tinh. Khi quan sát siêu c?u trúc qua kính hi?n vi di?n t? tinh trùng ngu?i, nhóm nghiên c?u th?y r?t nhi?u tinh trùng d? d?ng nhu d?u t? bào có 2 nhân, màng nhan nhúm hay d?u chia thùy, bào tuong r?ng...

C?i thi?n b?ng Mediphylamin

“Nhìn nhi?u b? d?i radar b? vô sinh... chúng em không th? không tìm thu?c ch?a” - sinh viên Tr?n Quang Ti?n Long, m?t thành viên c?a nhóm, dã nói nhu v?y. H? dã cho 20 ngu?i, trong s? 75 ngu?i b? gi?m ch?t lu?ng và s? lu?ng tinh trùng, di?u tr? b?ng thu?c Mediphylamin, chi?t xu?t t? loài cây Azolla Microphyla. Thành ph?n c?a lo?i thu?c này có ch?a Flavonoid, vitamin, nhi?u axít amin. Sau 30 ngày di?u tr? liên t?c, 20 ngu?i này du?c xét nghi?m tinh d?ch d? l?i và k?t qu? dã khác tru?c. S? lu?ng tinh trùng t? 32 tri?u/ml tang lên 65 tri?u/ml. S? tinh ch?t, không di d?ng ch? còn 20% so v?i 62% tru?c dó.

Theo nhóm nghiên c?u này, nh?ng ngu?i làm trong môi tru?ng có sóng siêu cao t?n t? 500 mcW/cm2 c?n du?c b?o v? b?i qu?n áo ch?ng b?c x? siêu cao t?n. Ð?i v?i nh?ng ngu?i s? d?ng di?n tho?i di d?ng, c?n h?n ch? nghe nhi?u, tr?c ti?p và không nên b? trong túi qu?n áo.

Theo Ngu?i lao d?ng

TIN TỨC Y KHOA
LIÊN KẾT WEB
LIÊN HỆ
lienhe

Tư vấn qua Yahoo

Tư vấn qua Skype

My status

HOTLINE : (08) 3775 18 28

THỐNG KÊ
  • 2 khách online
  • Số lượt : 1545192

  • Trang chủ| Giới thiệu| Dịch vụ| Đại lý| Tuyển dụng| Fanpage| Liên hệ| Đăng ký
    (0) sản phẩm