HIẾM MUỘN: KHI QUÝ ÔNG LẠI LÀ "ĐÍCH DANH"...THỦ PHẠM

Các nghịch cảnh gia đình do tình trạng hiếm muộn xảy ra đã được nhiều bậc cha mẹ kể cả người chồng đổ lỗi cho người vợ. Từ đó dẫn đến áp lực buộc người chồng phải có vợ bé hoặc “tìm nơi khác” sinh con nối dõi tông đường. Nhưng thật ra nguyên nhân hiếm muộn do đâu.

Vì sao b? hi?m mu?n?
T?i anh

Hi?m mu?n v? phía ngu?i ch?ng chi?m kho?ng 30-40% v?i nhi?u nguyên nhân nhu không có tinh d?ch, không xu?t tinh du?c, không tinh trùng ho?c ít tinh trùng s?ng, tinh trùng di d?ng y?u nên không th? vào sâu k?t h?p v?i noãn ho?c tinh trùng không xu?t ra ngoài mà l?i di ngu?c lên bàng quang.

Trong s? 5.800 c?p vô sinh du?c T? ch?c Y t? Th? gi?i nghiên c?u t? 1979 d?n 1984, thì dàn ông chính là “th? ph?m” ho?c góp ph?n l?n vào vi?c vô sinh trên 50% tru?ng h?p.

T?i em
Có th? là do c? t? cung ho?c t? cung b? viêm nhi?m, d? t?t b?m sinh, do ngh?n vòi tr?ng ho?c do bu?ng tr?ng...

Và t?i “dôi du?ng”
Th?ng kê cho th?y trên toàn th? gi?i, t? l? vô sinh do ph? n? chi?m t? 25-37% và nguyên nhân t? c? hai chi?m 21-38%. Ðàn ông có các quan h? tình d?c ngoài hôn nhân d? b? nhi?m b?nh và truy?n l?i cho v?. B? máy sinh d?c c?a ph? n? thu?ng d? b? lây nhi?m b?nh t? ngu?i ch?ng. Khi v? b? nhi?m nh?ng b?nh lây qua du?ng tình d?c (MST) thì d? d?n d?n tình tr?ng hi?m mu?n do v? nhung có nguyên nhân t? ngu?i ch?ng lây sang.

Vì sao quý ông d? tr? thành "th? ph?m"?
T? b?nh t?t, ung thu d?n vi?c b? tác d?ng tai h?i c?a ô nhi?m môi tru?ng s?ng, t?t c? d?u có th? gây nên hi?m mu?n noi dàn ông. Ðáng chú ý nh?t chính là các b?nh MST và di?u dó quí ông có th? tránh du?c.

Th? nhung trong nh?ng di?u ki?n d?c bi?t mà vi?c “phòng h?” chua th? th?c hi?n du?c ho?c do kém hi?u bi?t thì b?nh lây qua du?ng tình d?c không ch? gây nguy hi?m s?c kh?e sinh s?n cho quí ông mà còn gây nguy hi?m cho ngu?i v? ho?c ngu?i b?n tình.

Nguy co t? các b?nh MST

 

 
Tong s? các b?nh MST thì HIV/AIDS gây nguy hi?m nhi?u nh?t. M?t s? b?nh MST có th? làm cho dàn ông b? hi?m mu?n ho?c vô sinh. Chúng có th? ngan ch?n các ?ng d?n tinh hay gây ra b?nh viêm mào tinh, ngan c?n tinh trùng t? tinh hoàn d?n ?ng d?n tinh. Các vi khu?n gây b?nh MST nhu vi trùng l?u m? ho?c chlamydia trachomatis là nguyên nhân thu?ng g?p gây b?nh viêm mào tinh ? nh?ng ngu?i có quan h? tình d?c v?i ngu?i khác phái tru?c tu?i 35. B?nh viêm mào tinh có th? gây nên hi?m mu?n g?n 40%.

Ngu?i ta không bi?t ho?c dã quên r?ng hi?m mu?n thu?ng có nguyên nhân t? dàn ông hon là ph? n?. T?i các nu?c ch?m ho?c dang phát tri?n, ph? n? thu?ng b? chê trách và b? cu?ng b?c ly hôn vì cho là nguyên nhân chính y?u d?n d?n thi?u con n?i dõi.

Nguy co t? môi tru?ng s?ng
Ð?c ch?t t? môi tru?ng s?ng làm suy gi?m ho?c làm h?y ho?i tinh trùng khi?n cho kh? nang sinh con c?a dàn ông b? h?n ch?. Môi tru?ng ?nh hu?ng d?n tình tr?ng vô sinh nam
nhu nu?c u?ng ch?a arsen cung nhu vi?c nhi?m n?m d?c ch?a alfatoxin trong th?c ph?m góp ph?n gây vô sinh. Alfatoxin du?c phát hi?n trong tinh d?ch 40% dàn ông thu?c m?t nhóm ngu?i Nigeria b? vô sinh so v?i m?t nhóm sinh s?n bình thu?ng ch? có 8% b? nhi?m alfatoxin. Các nhà di truy?n h?c có khuynh hu?ng nghi d?n xác su?t d?t bi?n c?a tinh trùng du?i tác d?ng c?a d?c t? kéo theo d? t?t b?m sinh.

Tinh trùng ngày càng gi?m di
Hi?n nay th?c t? cho th?y s? lu?ng tinh trùng ngày càng gi?m di trên toàn th? gi?i.

Nam 1992, các nhà nghiên c?u thu?c Vi?n Ð?i h?c Copenhagen dã h?i c?u các d? tài du?c công b? t? 1938 d?n 1991 bao g?m 14.947 dàn ông trên toàn th? gi?i và k?t lu?n r?ng s? lu?ng bình quân tinh trùng dã gi?m xu?ng 50% (t? 113 còn 66 tri?u con/ml). Vi?c suy gi?m tinh trùng t?i m?t s? vùng trên th? gi?i dáng du?c quan tâm vì di?u dó ph?n ánh tình tr?ng dinh du?ng, xã h?i, kinh t? và môi tru?ng.

Các d? li?u t? d?ng v?t cho th?y m?t s? h?p ch?t thu?c tr? sâu tác d?ng nhu hormon có th? t?o nên s? suy gi?m tinh trùng và có tác d?ng âm tính lên kh? nang sinh s?n. Tình tr?ng stress cung ?nh hu?ng d?n vi?c ?c ch? b? máy sinh d?c nam. M?t nhà n?i ti?t h?c dã tìm th?y r?ng s? gia tang trên chu?t lo?i hormon glucocorticoid do stress gây ra s? ngan ch?n m?t enzym có tác d?ng giúp sinh s?n testostérone, t? dó d?n d?n vi?c gi?m s?n xu?t tinh trùng.

Test m?i "gi?i oan" cho ngu?i v?
Ngày 4-1-2006 v?a qua, m?t tin vui cho ph? n?, dó là thi?t b? phát hi?n s?m tình tr?ng hi?m mu?n nguyên nhân do ch?ng thi?u h?t “d?i quân tinh nhu?”. Test th?c hi?n t?i nhà và cho k?t qu? tin c?y d?n 95%.

Các nhà khoa h?c thu?c Vi?n Ð?i h?c Birmingham (Anh) dã phát minh b? xét nghi?m nhanh t?i nhà có tên Fertell, có kh? nang xác d?nh n?ng d? tinh trùng di d?ng boi l?i thâm nh?p nhanh vào âm d?o d? ti?n d?n g?p noãn trong t? cung. Ngu?i dàn ông s? cho xu?t tinh vào d?ng c? ch?a r?i kh?i d?ng nút làm ti?t ra m?t ch?t nh?y nhân t?o có c?u trúc nhu màng nh?y c? t? cung v?i nhi?t d? gi?ng nhu trong co th?.

Lúc ?y ch? có các tinh trùng m?nh kh?e, di d?ng t?t m?i có th? boi vu?t qua màng nh?y. Sau 30-40 phút, ph?n ?ng kháng nguyên-kháng th? s? di?n ra. Cu?i cùng m?t du?ng d? xu?t hi?n ch? n?ng d? tinh trùng m?nh kh?e /1ml. Xét nghi?m này thay th? cho tinh trùng d? và giúp các c?p v? ch?ng ch?n th?i di?m thu?n ti?n di khám s?m tìm dúng nguyên nhân hi?m mu?n d? ch?a tr?.

Vì th? khi b? hi?m mu?n ch? v?i d? oan cho ngu?i ph? n?.

Theo S?c kh?e Ð?i s?ng

Proxeed® Plus  Th? thai & vô sinh nam   Nghiên c?u lâm sàng  Tu v?n c?a chuyên gia  H?i & Tr? l?i  Mua hàng

TIN TỨC Y KHOA
LIÊN KẾT WEB
LIÊN HỆ
lienhe

Tư vấn qua Messenger

Tư vấn qua Zalo

My status

HOTLINE : (028) 3775 18 28

THỐNG KÊ
  • Số lượt : 258529

  • Trang chủ| Giới thiệu| Dịch vụ| Đại lý| Tuyển dụng| Fanpage| Liên hệ| Đăng ký
    (0) sản phẩm