VITAMIN D GIÚP CHỐNG MẤT THỊ LỰC Ở PHỤ NỮ

Mỗi ngày uống một ly sữa sẽ giúp giảm nguy cơ bị mất thị lực sau này, đây là kết quả nghiên cứu của Đại học Buffalo ở NewYork (Mỹ) do Amy Millen dẫn đầu.

Theo các nhà nghiên c?u, vi?c duy trì lu?ng Vitamin D d?y d? trong co th? còn giúp làm gi?m các nguy co b? thoái hóa di?m vàng do tu?i tác (AMD) ? ph? n?. Chi ti?t v? cu?c nghiên c?u dã du?c dang trên t?p chí y khoa Archives of Ophthalmology.

AMD là nguyên nhân ch? y?u gây m?t th? l?c và mù ? ngu?i M? t? 65 tu?i tr? lên. Ðây là b?nh do thoái hóa di?m vàng – m?t ph?n trong võng m?c gi? vai trò trong vi?c có m?t t?m nhìn trung tâm chính xác, r?t quan tr?ng d?i v?i các ho?t d?ng nhu d?c sách hay lái xe - d?n d?n vi?c m?t th? l?c trung tâm. U?c tính có kho?ng 1,75 tri?u ngu?i M? dang b? AMD và s? có kho?ng 3 tri?u ngu?i n?a m?c ph?i ch?ng b?nh này vào nam 2020.

Millen và nh?ng d?ng nghi?p c?a bà dã ti?n hành xem xét d? li?u t? CAREDS (caroternoids trong nghiên c?u b?nh v? m?t liên quan d?n tu?i tác – m?t ph?n c?a chuong trình nghiên c?u v? kh? nang quan sát ban d?u c?a t?p chí S?c kh?e ph? n?. Trong dó, h? dã do lu?ng Vitamin D ? co th? c?a nh?ng ph? n? tham gia nghiên c?u). Nhóm nghiên c?u dã ti?n hành phân tích d? li?u c?a 1.313 ph? n? d? tu?i t? 50 d?n 79.

K?t qu? cho th?y, trong s? nh?ng ph? n? này, vi?c h?p th? Vitamin D t? th?c ph?m và các lo?i b? sung k?t h?p làm gi?m 59% nguy co b? thoái hóa di?m vàng. Trong khi dó, có 241 ph? n? dang ? giai do?n d?u c?a AMD và 26 ? giai do?n n?ng hon.

Ði?m dáng luu ý là nh?ng k?t qu? c?a nghiên c?u dã ti?t l? r?ng, nhóm ngu?i này không ti?p xúc v?i ánh sáng m?t tr?i – m?t y?u t? giúp gi?m nguy co b? AMD, nhung có b? sung ngu?n th?c ph?m ch?a nhi?u Vitamin D nhu s?a, cá, d?u cá omega 3, ngu c?c b? sung, bo th?c v?t, và các s?n ph?m s?a khác. Ngoài ra, nhóm tác gi? phát hi?n nhóm ngu?i này tiêu th? d?n 720 IU (don v? do qu?c t?) Vitamin D m?i ngày (cao hon so v?i khuy?n cáo c?a Vi?n Y khoa M? - 600 IU Vitamin D/ngày).

Cu?i cùng, nhóm nghiên c?u còn kh?ng d?nh, s? nghiên c?u sâu hon nh?ng ?nh hu?ng c?a y?u t? gen và cách s?ng lên k?t qu? v?a du?c tìm th?y. Nó s? giúp ki?m ch?ng m?i liên h?  gi?a Vitamin D, gen và l?i s?ng v? nguy co b? thoái hóa di?m vàng - cung nhu hi?u rõ hon v? nh?ng tuong tác gi?a chúng. 

Ny Anh (Theo healthnews.com)

    Các tin cùng loại khác
TIN TỨC Y KHOA
LIÊN KẾT WEB
LIÊN HỆ
lienhe

Tư vấn qua Messenger

Tư vấn qua Zalo

My status

HOTLINE : (028) 3775 18 28

THỐNG KÊ
  • 1 khách online
  • Số lượt : 271820

  • Trang chủ| Giới thiệu| Dịch vụ| Đại lý| Tuyển dụng| Fanpage| Liên hệ| Đăng ký
    (0) sản phẩm