CHĂM SÓC MẮT CHO TRẺ SƠ SINH

Trẻ sơ sinh thường bị chảy nước mắt và ghèn trong những ngày đầu sau sinh. Tình trạng viêm kết mạc mắt có thể xảy ra ngay trong tuần đầu nếu việc chăm sóc mắt cho trẻ không được thực hiện thường xuyên hằng ngày.

Luu ý:

- Ngay sau sinh, nên lau s?ch m?t bé b?ng g?c vô trùng hay b?ng khan riêng. Khan này ph?i du?c nhúng nu?c chín và mát.

- Tr? thu?ng du?c các n? h? sinh nh? m?t hay tra thu?c m? m?t sau khi lau m?t trong vòng m?t gi? sau sinh. Chú ý không du?c d? d?u chai thu?c hay d?u ?ng thu?c ch?m vào m?t bé.

- B?t c? ngu?i nào ch?m d?n em bé d?u ph?i r?a tay tru?c và sau cham sóc bé.

M?t s? b?nh nhi?m khu?n m?t thu?ng g?p

Trong m?t s? tru?ng h?p tr? so sinh có th? m?c các b?nh nhi?m khu?n m?t n?ng và có th? d?n d?n mù trong ngay tháng d?u sau sinh. Ba tác nhân thu?ng gây nhi?m khu?n m?t nh?t là Neisseria Gonorrhoea (vi trùng gây b?nh l?u), Chlamydia  Trachomatis (trùng roi) (bé có th? m?c ph?i hai tác nhân này trong khi sinh t? du?ng sinh d?c c?a m?) và Staphylococcus Aureus (m?c ph?i c? t? du?ng sinh d?c m? hay sau khi sinh, t? ngu?i cham sóc).

Trong ba tác nhân trên, nguy hi?m nh?t là l?u c?u Neisseria Gonorrhoea vì nó có th? gây mù n?u không du?c di?u tr?. Chlamydia, là nguyên nhân thu?ng g?p nh?t c?a nhi?m khu?n m?t so sinh, tuy có th? d?n d?n gi?m th? l?c nhung hi?m khi gây mù.

Tri?u ch?ng di?n hình c?a c? ba tru?ng h?p này là c? hai mí m?t s? b? sung d? và ch?y m?, thu?ng b?t d?u t? ngày th? 2 d?n ngày th? 5 sau sinh. Tuy nhiên, tri?u ch?ng có th? b?t d?u s?m hon hay mu?n hon. N?u ch? d?a trên bi?u hi?n lâm sàng, r?t khó nói nhi?m khu?n do tác nhân nào gây ra. ? nh?ng vùng có t? l? nhi?m l?u c?u trùng cao, nhân viên y t? nên di?u tr? ngay b?t k? tru?ng h?p nhi?m khu?n m?t nào vì nó có th? do l?u c?u gây ra, ch? không nên ch? d?i k?t qu? xét nghi?m hay ch?n doán ch?c ch?n r?i m?i di?u tr?. Nhân viên y t? nên luu ý t?m soát và di?u tr? trong th?i gian mang thai nh?ng thai ph? có th? b? b?nh lây truy?n qua du?ng tình d?c.

U?c tính có 3% tr? em b? b?nh m?t do l?u c?u không du?c di?u tr? s? b? mù.

L?u và chlamydia là nh?ng nhi?m khu?n lây qua du?ng tình d?c hay g?p nh?t ? ph? n? mang thai. T? ch?c Y t? th? gi?i u?c tính có kho?ng 32 tri?u tru?ng h?p viêm k?t m?c do l?u c?u m?i m?c và 46 tri?u tru?ng h?p ph? n? m?i nhi?m chlamydia trên th? gi?i hàng nam. M?t ph?n ba d?n m?t n?a tr? do nh?ng ph? n? nhi?m các b?nh lây truy?n qua du?ng tình d?c này sinh ra s? b? nhi?m khu?n m?t.

Nhi?m t? c?u trùng Staphylococcus Aureus x?y ra trong 10 d?n 20% nh?ng tr? so sinh và có th? lây lan r?t nhanh t? tr? này sang tr? kia, nh?t là t?i các co s? y t?. T? c?u cung là nguyên nhân thu?ng g?p c?a nhi?m trùng r?n và r?n có th? là noi tích tr? vi trùng này.

Ði?u tr? d? phòng nhi?m khu?n m?t do l?u c?u trùng và chlamydia
WHO khuy?n cáo r?ng m?i tr? so sinh ph?i du?c lau m?t ngay sau sinh và ph?i du?c nh? nitrate b?c 1% hay tra thu?c m? m?t tetracycline 1% trong vòng 1 gi? sau sinh.

Ba ch?t kháng khu?n du?c khuy?n cáo trong nguyên nhân di?u tr? d? phòng nhi?m khu?n m?t th?t b?i thu?ng g?p nh?t là do ti?n hành quá tr? sau sinh. Vì nhi?m khu?n m?t do l?u r?t n?ng nên m?i tru?ng h?p viêm k?t m?c ? tr? so sinh nên du?c di?u tr? v?i kháng sinh nhu là viêm k?t m?c do l?u c?u trùng. H?u h?t nh?ng nhi?m khu?n do chlamydia gây ra d?u có th? phòng ng?a b?ng cách kh? khu?n m?t ngay sau sinh, th?m chí khi m? chua du?c di?u tr? tru?c sinh.

Phòng ng?a nhi?m khu?n m?t cho tr? so sinh
T?t c? nhân viên y t? và c? nh?ng ngu?i cham sóc tr? d?u ph?i r?a tay thu?ng xuyên, s? d?ng d?ng c? và thi?t b? s?ch, gi? môi tru?ng xung quanh s?ch s? là nh?ng bi?n pháp can b?n d? phòng ng?a nhi?m khu?n m?t và nh?ng nhi?m khu?n khác ? tr? so sinh.

Do v?y n?u bà m? b? viêm nhi?m du?ng sinh d?c mà chua du?c di?u tr? hay di?u tr? chua ?n d?nh thì tr? sinh qua du?ng du?i thu?ng có nguy co viêm k?t m?c m?t. Khi th?y m?t tr? b? sung hay d? ghèn thì ph?i báo ngay cho bác si ho?c cho bé di khám ngay d? bé du?c ch?n doán và di?u tr? k?p th?i.

Vi?c s? d?ng kháng sinh nh? m?t ph?i do bác si ch? d?nh.

Theo TS. BS. Ngô Minh Xuân
Ngu?n: Website BV T? Du

    Các tin cùng loại khác
TIN TỨC Y KHOA
LIÊN KẾT WEB
LIÊN HỆ
lienhe

Tư vấn qua Messenger

Tư vấn qua Zalo

My status

HOTLINE : (028) 3775 18 28

THỐNG KÊ
  • Số lượt : 258529

  • Trang chủ| Giới thiệu| Dịch vụ| Đại lý| Tuyển dụng| Fanpage| Liên hệ| Đăng ký
    (0) sản phẩm