RƯỢU VÀ SỨC KHỎE TÌNH DỤC

Các đấng mày râu, muốn duy trì phong độ và sự nam tính của mình, xin đừng đùa với rượu. Rượu như một phù thủy có phép thuật, có thể biến người đàn ông rất khỏe mạnh, rất "ổn" trở thành một người không còn chút nam tín, thậm chí bạn còn trở thành một bệnh nhân của bệnh vô sinh...

M?t nguyên nhân gây li?t duong

R?t nhi?u ngu?i cho r?ng ru?u gây hung ph?n tình d?c, th?c t? cung có nh?ng tru?ng h?p dúng nhu v?y. Tuy nhiên, di?u này ch? dúng trong gi?i h?n nh?t d?nh nào dó. T?u lu?ng c?a m?i ngu?i là r?t khác nhau, n?u b?n vu?t ngu?ng thì lúc dó di?u ch?c ch?n là ru?u s? làm suy gi?m kh? nang tình d?c c?a b?n. Giai do?n d?u c?a li?t duong th? phát có liên quan d?n u?ng ru?u, b?nh có th? t? hon n?u b?n ti?p t?c l?m d?ng ru?u.

Khoa h?c dã ch? ra r?ng ru?u là m?t nguyên nhân gây li?t duong ? nam gi?i, do làm gi?m m?c testosteron -
hormone sinh d?c nam có tác d?ng duy trì dòi h?i tình d?c và kích thích tuy?n ti?n li?t, túi tinh bài xu?t tinh d?ch. Nhu v?y, có th? nói ru?u làm gi?m ho?c làm m?t dòi h?i tình d?c, có th? gây vô sinh nam do không d? v? s? lu?ng tinh d?ch, s? lu?ng tinh trùng và hình thái tinh trùng. Thông thu?ng, lu?ng tinh d?ch t? 2 d?n 5ml, có 20 tri?u tinh trùng/ml, trên 60% s? lu?ng tinh trùng ? d?ng ho?t d?ng m?nh và trên 60% tinh trùng có hình thái bình thu?ng.

N?u b?n quan h? tình d?c trong tr?ng thái say ru?u có th? làm t?n thuong v? tình c?m ho?c có th? gây lãnh c?m cho b?n tình c?a mình vì nh?ng lý do th?n kinh tâm th?n c?a b?n. Trong lúc say ru?u b?n có th? có nh?ng l?i nh?n xét, so sánh b?t phát không suy nghi  làm t?n thuong ho?c xúc ph?m b?n tình c?a mình.

V?i ngu?i nghi?n ru?u mãn tính, co th? thi?u Vitamin B1 gây ra b?nh não, làm gi?m ho?c m?t kh? nang tình d?c nhu - xu?t tinh s?m - không d?t du?c c?c khoái, không có kh? nang cuong c?ng...

Và các tác h?i khác

Rõ ràng, l?m d?ng ru?u không làm cho b?n m?nh m? hon, dàn ông hon mà còn làm cho b?n m?c ph?i h?i ch?ng l? thu?c ru?u. L? thu?c ru?u có nhi?u bi?u hi?n khác nhau, ph?i h?p v?i nhau và thay d?i tùy thu?c vào m?i ngu?i. Bi?u hi?n có th? nh?n th?y là s? bi?n d?i v? nhân cách: kh? nang ki?m ch?, nóng gi?n, ghen tuông, d? b? kích d?ng, gi?n d? d?t ng?t, hành vi gây g?... Các bi?u hi?n khác nhu an m?c c?u th?, th? o v?i vi?c an u?ng, thay d?i th?i di?m u?ng t? bu?i chi?u sang bu?i sáng, thay vì u?ng bia chuy?n sang u?ng ru?u m?nh, h?a h?n cai ru?u nhi?u l?n...


N?u b?n là ngu?i nghi?n ru?u, co th? b?n s? lâm vào tình tr?ng r?i lo?n các ch?c nang. B?n b? dau b?ng, chu?t rút, chân tay d? d?n, run, c?m giác ki?n bò, m?ch không d?u, m?t d?, di l?i không v?ng, nói nang l?n l?n, nhíu lu?i, suy nghi ch?m ch?p, trí nh? gi?m sút... Lúc này, ru?u là ch?t d?c kích thích co th?, làm h? du?ng huy?t, tang triglycerid trong máu tác d?ng x?u d?n tim, gan, m?ch máu, gây t?n thuong ? nhi?u co quan khác nhau. Ngu?i nghi?n ru?u an ít vì s? calo do ru?u cung c?p có th? bù d?p cho nh?ng nhu c?u nang lu?ng c?a co th?, nhung s? calo này không có ngu?n g?c là Protein, Vitamin và mu?i khoáng vì th? ngu?i nghi?n ru?u thu?ng b? suy dinh du?ng. 


Ph? n? có thai nên nói không v?i ru?u d? tránh làm h?i thai nhi. Thai nhi b? nhi?m d?c ru?u s? b? d? d?ng, các chi phát tri?n b?t thu?ng, kém thông minh. Ru?u cung làm tang nguy co s?y thai.


N?u b?n không mu?n là m?t b?nh nhân gan hay b?nh nhân m?c các b?nh v? các co quan tiêu hoá, b?nh ung thu, các b?nh tim m?ch, b?nh th?n kinh - tâm th?n… thì hãy d?ng là m?t ngu?i nghi?n ru?u nhé.

Theo Antd

Ngu?n www.thuocbietduoc.com.vn

Proxeed® Plus  Th? thai & vô sinh nam   Nghiên c?u lâm sàng  Tu v?n c?a chuyên gia  H?i & Tr? l?i  Mua hàng

TIN TỨC Y KHOA
LIÊN KẾT WEB
LIÊN HỆ
lienhe

Tư vấn qua Messenger

Tư vấn qua Zalo

My status

HOTLINE : (028) 3775 18 28

THỐNG KÊ
  • Số lượt : 258532

  • Trang chủ| Giới thiệu| Dịch vụ| Đại lý| Tuyển dụng| Fanpage| Liên hệ| Đăng ký
    (0) sản phẩm