HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN VỀ RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG VÀ CẢI THIỆN CHỨC NĂNG SINH LÝ NAM GIỚI

* Tadanafil dùng thu?ng xuyên su?t d?i có du?c không và nó có tác d?ng ph? gì? Bác si cho tôi u?ng ENAT 400 trong t?t c? các l?n khám NK. V?y n?u dùng ENAT 400 liên t?c m?i ngày thì có tác d?ng không mong mu?n gì không?
Tu?n Anh(Vung Tàu)
 
- Ti?n si, bác si T? Thành Trí Dung - Tru?ng Ðon v? Nam h?c - B?nh vi?n Ð?i h?c Y Du?c: Có th? dùng su?t d?i du?c và theo ch? d?nh c?a BS. Các tác d?ng ph? nhu: chóng m?t, nh?c d?u, d? m?t, s? mui, h? huy?t áp, khó tiêu, khó ch?u ? d? dày có th? x?y ra ? m?t s? tru?ng h?p. Không s? d?ng thu?c này chung v?i nhóm thu?c nitrat (di?u tr? b?nh m?ch vành).

Enat 400 là vitamin E có tác d?ng làm h? tr? tang s?n xu?t testosrone, ch?ng oxy hóa. Tuy nhiên n?u s? d?ng liên t?c có th? gây m?t s? tác d?ng ph? không mong mu?n, b?n nên dùng cách kho?ng 1 d?t vài tháng sau dó l?p l?i.
------------------------------------------
* Nh? các bác si cung c?p thêm cho b?n d?c v? thông tin c?a Ezerex, li?u lu?ng, thành ph?n có ?nh hu?ng d?n s?c kh?e hay không, vì tôi s? thu?c có kh? nang kích d?c cao, ?nh hu?ng d?n s?c kh?e khi tôi dùng, công ty có b?ng ch?ng gì v? vi?c không ?nh hu?ng d?n s?c kh?e này hay không? U?ng bao lâu thì hi?u qu?. Xin cám on!

Thành Nam(Long Thành)
 
- Bác si Ð? Minh Tú - d?i di?n nhãn hàng Ezerex® - Công ty Assopharma: S?n ph?m Ezerex là s? ph?i h?p c?a các thành ph?n bao g?m: Larginine 2500 mg; Propionyl-L-Carnitine 160 mg; Vitamin B3 80 mg và m?t s? tá du?c khác. S? ph?i h?p này t?o ra s? tác d?ng c?ng hu?ng hi?u qu? trên di?u tr? r?i lo?n cuong duong.

T? l? các thành ph?n du?c nghiên c?u d? d?m b?o s? d?ng an toàn h?ng ngày. S?n ph?m không gây kích d?c mà ch? có tác d?ng di?u tr? h? tr? cuong duong nên không ?nh hu?ng d?n nhi?u kh? nang ham mu?n c?a b?n.

S?n ph?m này du?c s? d?ng m?i ngày m?t gói, pha trong 100 ml nu?c.

Theo nh?ng nghiên c?u lâm sàng và kinh nghi?m th?c t? hi?u qu? d?t du?c sau kho?ng 8 tu?n di?u tr?.
------------------------------------------
* Li?t duong có ph?i là b? r?i lo?n cuong duong hay không? Làm sao d? kh?c ph?c tình tr?ng này thua bác si?

Minh Th?ng()
 
- Ti?n si, bác si T? Thành Trí Dung - Tru?ng Ðon v? Nam h?c - B?nh vi?n Ð?i h?c Y Du?c: R?i lo?n cuong là thu?t ng? y khoa do h?i Nam h?c qu?c t? s? d?ng t? nam 1997 d? ch? tình tr?ng duong v?t cuong không d? c?ng và/hay không d? kh? nang duy trì tình tr?ng cuong d? th?a mãn ho?t d?ng tình d?c.

Thu?t ng? này du?c dùng d? thay th? cho các khái ni?m tru?c dây nhu: li?t duong, b?t l?c, y?u sinh lý, thi?u nang tình d?c c?a nam gi?i.


R?i lo?n cuong có r?t nhi?u nguyên nhân, b?n nên d?n khám t?i các phòng khám nam h?c c?a b?nh vi?n ÐH Y du?c ho?c BV Bình Dân d? du?c ch?n doán và di?u tr? c? th?.
------------------------------------------
* Toi bi xuat tinh som tu luc lap gia dinh den nay la 7 nam, thoi gian giao hop rat nhanh khoang 10 giay, suc khoe toi cung binh thuong; hoi toi co the chua khoi bang thuoc nhom than kinh Zoloft; va uong thuoc nay trong thoi gian dai thi tac dung phu nhu the nao co anh huong den suc khoe nguoi benh khong?
Nguyen Tan Luan(TP Can Tho)

- Bác si Ð? Minh Tú - d?i di?n nhãn hàng Ezerex® - Công ty Assopharma:

Tùy theo m?i ngu?i, th?i gian xu?t tinh khác nhau, nhóm thu?c di?u tr? ch?ng tr?m c?m có th? giúp kéo dài th?i gian xu?t tinh. Tuy nhiên, thu?c s? gây m?t s? tác d?ng ph? lên tr?ng thái th?n kinh c?a b?n nhu hung c?m và sau dó tr?m c?m kéo dài. Vì v?y b?n c?n có s? tu v?n d?y d? c?a bác si khi s? d?ng l?ai thu?c này.
------------------------------------------
* Tôi b? "li?t" luôn t? khi chích thu?c di?t virut viêm gan C xin h?i trong th?i gian này có th? u?ng thu?c ch?ng r?i lo?n du?c không?

Lê van H?i(Phu?ng Tây Th?nh, Q.Tân Phú, TP.HCM)

- Bác si Ð? Minh Tú - d?i di?n nhãn hàng Ezerex® - Công ty Assopharma: Thu?c di?t virus gây b?nh viêm gan C có m?t s? tác d?ng ph? nh?t d?nh trong dó có kh? nang ?nh hu?ng d?n kh? nang ham mu?n c?a b?n. Khi ngung s? d?ng thu?c thì kh? nang cuong duong có th? ph?c h?i l?i.

Trong th?i gian di?u tr? thu?c viêm gan C b?n cung có th? s? d?ng thu?c di?u tr? r?i l?an cuong duong. Tuy nhiên, b?n ph?i luu ý bi?n pháp tình d?c an toàn... vì b?n có th? lây truy?n virus viêm gan C cho d?i tác c?a mình.
------------------------------------------
* R?i lo?n cuong duong thu?ng x?y ra ? d? tu?i bao nhiêu? Làm sao d? tránh tình tr?ng này, khi b? b?nh thì di?u tr? nhu th? nào?

Thúy Loan(H?i Phòng)
 
- Ti?n si, bác si T? Thành Trí Dung - Tru?ng Ðon v? Nam h?c - B?nh vi?n Ð?i h?c Y Du?c: R?i lo?n cuong có th? x?y ra ? d? tu?i trong d?i s?ng ho?t d?ng tình d?c c?a nam gi?i.

Theo th?ng kê t?i M?, kho?ng 52% nam gi?i t? 40 - 70 tu?i b? r?i lo?n cuong. T?i Nh?t và Malaysia cung cho s? li?u tuong t?. ? Vi?t Nam, nam gi?i trong d? tu?i t? 20 - 70 tu?i, r?i lo?n cuong chi?m kho?ng t? 12 - 17%. Càng l?n tu?i thì t? l? r?i lo?n cuong càng gia tang. Hi?n nay có kho?ng 100 tri?u dàn ông châu Á b? r?i lo?n cuong theo nhi?u m?c d? khác nhau.

Có d?i s?ng lành m?nh, tránh cang th?ng, không th?c khuya, không hút thu?c, không u?ng nhi?u ru?u bia, t?p th? thao thu?ng xuyên, an u?ng di?u d?, gi? co th? kh?e m?nh và phòng ng?a các b?nh tim m?ch, ti?u du?ng, xo v?a m?ch máu s? làm gi?m nguy co b? r?i lo?n cuong.
------------------------------------------
* Tôi hon v? tôi 24 tu?i, g?n dây sinh ho?t v? ch?ng có g?p nh?ng v?n d? t? nh?, duong v?t không du?c cuong c?ng nhu tru?c. Ð? cuong c?ng c?n ph?i dùng thu?c gì?

Tr?n Van H?nh(Hòa Bình)

- Bác si Ð? Minh Tú - d?i di?n nhãn hàng Ezerex® - Công ty Assopharma: Anh cung dã l?n tu?i, ? tu?i này thu?ng có m?t s? b?nh lý n?n (tim m?ch, cao huy?t áp, ti?u du?ng,..) dó là nh?ng lý do gây ra tình tr?ng r?i lo?n cuong duong c?a anh. Có m?t s? thu?c có th? giúp di?u tr? r?i lo?n cuong duong. Do anh không nói rõ tình tr?ng s?c kh?e c?a anh nên tôi không th? hu?ng d?n anh dùng nhóm thu?c gì.

M?t s? th?c ph?m ch?c nang có các thành ph?n ch?ng oxy hóa và giúp cuong duong s? d?ng h?ng ngày có th? giúp anh ph?c h?i kh? nang cuong c?ng khi giao h?p.
------------------------------------------
* Tôi nam nay 33 tu?i, hay di công tác xa và thu?ng xuyên b? cang th?ng do công vi?c. Tôi du?ng nhu c?m th?y mình không còn ham mu?n quan h?. Khi vào cu?c, tôi r?t hay m?t m?i dù "c?u nh?" tôi v?n ch?y t?t. Tôi không rõ dây là tri?u ch?ng gì? Bác si tu v?n giúp tôi v?i.

Ng?c()
 
- Ti?n si, bác si T? Thành Trí Dung - Tru?ng Ðon v? Nam h?c - B?nh vi?n Ð?i h?c Y Du?c: B?n ch? b? cang th?ng và m?t m?i do làm vi?c quá s?c và không ngh? ngoi d?y d?. B?n nên an u?ng, ngh? ngoi và có ch? d? làm vi?c h?p lý, nang t?p th? d?c. S?c kh?e c?a b?n s? d?n ph?c h?i tr? l?i.
------------------------------------------
* Kính g?i bác si: Ph?m Van Bùi - T? Thành Trí Dung - Ð? Minh Tú, xin bác si ch? giúp em và tu v?n giúp em 1. Ngu?i Vi?t Nam trung bình chi?u dài c?a duong v?t là bao nhiêu? 2. Th?i gian trung bình cho m?t cu?c vui là bao lâu? 3. Lu?ng tinh trùng cho m?t l?n là bao nhiêu? * * (duong v?t c?a em khi cuong c?ng 12cm, m?t cu?c vui v? c?a em ch?ng 15 phút và lu?ng tinh trùng c?a em r?t ít**) - v?y cho em h?i duong v?t c?a em li?u có quá ng?n không? - có ?nh hu?ng gi d?n duy trì nòi gi?ng không? Em xin c?m on.
binh(tân xuân - tân hung - tân châu - tây ninh)
 
- Ti?n si, bác si Ph?m Van Bùi - Chuyên gia Ti?t ni?u,  Phó giám d?c B?nh vi?n Nguy?n Tri Phuong: 

Chi?u dài duong v?t s? thay d?i theo ch?ng t?c, tuy nhiên theo các nghiên c?u trên th? gi?i, kích thu?c duong v?t c?a t?t c? chúng t?c d?u d? d? có th? gây khoái c?m cho ngu?i tình.

Theo th?ng kê chung, ? tình tr?ng cuong, h?u h?t các duong v?t d?u có chi?u dài trên 7 cm và nhu v?y là d? d? kích thích vùng nh?y c?m nh?t ? phái n?. Ði?m này y khoa g?i là G spot, ch? ? cách âm d?o kho?ng 3-4 cm. Do dó kích thu?c duong v?t nào ? tr?ng thái cuong d?u có th? d?ng ch?m t?i di?m này, tr? m?t s? b?nh b?m sinh d?a bé b? sinh ra có duong v?t r?t ng?n và không phát tri?n theo th?i gian thì m?i c?n có nh?ng di?u tr? thích h?p.


Cung c?n nh?n m?nh, kích thu?c duong v?t ch? quan tr?ng ? tr?ng thái cuong, còn l?n nh? ? tr?ng thái không cuong thì không thành v?n d?.


G?n dây trên m?ng hay có các d?a ch? qu?ng cáo v? các lo?i ph?u thu?t ho?c thu?c có th? giúp duong v?t dài ra thêm 3-4 inch. Nh?ng ngu?i thu?ng b? ám ?nh v? kích thu?c duong v?t c?a mình s? r?t d? b? các thông tin này lôi cu?n, trong khi th?c t? hi?u qu? thì không du?c bao nhiêu.
------------------------------------------
* Em là nam, 21 tu?i. Em nh?n th?y duong v?t c?a mình khá cong, em th?y r?t hoang mang, li?u khi quan h? có g?p v?n d? gì không? N?u mu?n ph?u thu?t d? th?ng ra thì noi nào có uy tín và gi? bí m?t thông tin b?nh nhân t?t ??
Tr?n Tu?n Tú()

- Ti?n si, bác si T? Thành Trí Dung - Tru?ng Ðon v? Nam h?c - B?nh vi?n Ð?i h?c Y Du?c: B?n nên d?n khám t?i các phòng khám nam h?c, ti?t ni?u c?a b?nh vi?n nhu ÐH Y Du?c, BV Ch? R?y ho?c BV Bình Dân d? du?c ch?n doán và di?u tr? c? th?. 

XEM TI?P>>

THEO THANHNIENONLINE

TIN TỨC Y KHOA
LIÊN KẾT WEB
LIÊN HỆ
lienhe

Tư vấn qua Messenger

Tư vấn qua Zalo

My status

HOTLINE : (028) 3775 18 28

THỐNG KÊ
  • Số lượt : 258525

  • Trang chủ| Giới thiệu| Dịch vụ| Đại lý| Tuyển dụng| Fanpage| Liên hệ| Đăng ký
    (0) sản phẩm